Ład korporacyjny

M.W. Trade SA  podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Publicznych Notowanych na GPW 2016” przyjętym Uchwałą nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 13 października 2015 roku (obowiązującym od 1 stycznia 2016 roku), którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie  www.corp-gov.gpw.pl.

Spółka podejmuje wszelkie starania mające na celu jak najlepsze dostosowanie jej działania do zdeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony wpływ na możliwość implementacji wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez wszystkich adresatów zasad oraz nie może zagwarantować, że zasady będą przestrzegane przez podmioty, na zachowanie których Spółka nie ma wpływu. Niemniej, Spółka czyni i będzie czyniła starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad DPSN 2016

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej M.W. Trade SA z działalności
 

Obowiązująca w M.W. Trade SA reguła dotycząca zmiany biegłego rewidenta

Informacja dot. polityki różnorodności w M.W. Trade SA

Udział kobiet i mężczyzn we władzach M.W. Trade SA

Fair Play Solidna firma GPW