Ład korporacyjny

M.W. Trade SA  podlega zbiorowi zasad ładu korporacyjnego określonego w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” przyjętym Uchwałą nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z 29 marca 2021 roku (obowiązującym od 1 lipca 2021 roku), którego pełne brzmienie zamieszczone jest na stronie www.corp-gov.gpw.pl.

Spółka podejmuje wszelkie starania mające na celu jak najlepsze dostosowanie jej działania do zdeklarowanych zasad ładu korporacyjnego. Jednocześnie Spółka wskazuje, iż z uwagi na zakres własnych kompetencji posiada ograniczony wpływ na możliwość implementacji wszystkich zasad ładu korporacyjnego przez wszystkich adresatów zasad oraz nie może zagwarantować, że zasady będą przestrzegane przez podmioty, na zachowanie których Spółka nie ma wpływu. Niemniej, Spółka czyni i będzie czyniła starania, aby podmioty te przestrzegały wszystkich zasad ładu korporacyjnego.

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad DPSN 2021

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego

Sprawozdanie Rady Nadzorczej M.W. Trade SA z działalności
 

Obowiązująca w M.W. Trade SA polityka wyboru firmy audytorskiej

Informacja dot. polityki różnorodności w M.W. Trade SA

Prezentacja wyników finansowych

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE