2023

21/11/2023 rb 14/2023_Oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych

21/11/2023
 rb 13/2023_Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną

06/11/2023
 rb 12/2023_Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2023 roku

29/09/2023
 rb 11/2023_Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Emitenta - MW Rail S.A. i zawarcie aneksu do umowy inwestycyjnej

21/07/2023
 rb 10/2023_Rejestracja zmiany statutu (zał. 1 Wykaz zmian) (zał. 2 Tekst jednolity Statutu)

28/06/2023
 rb 09/2023_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA

28/06/2023
 rb 08/2023_Uchwały ZWZA 28.06.2023 (zał.)

01/06/2023
 rb 07/2023_Wniosek Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia M.W. Trade S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał (zał.)

31/05/2023
 rb 06/2023_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z proktami uchwał

- Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA 28.06.2023
- Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 28.06.2023
- zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2022
- zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady NAdzorczej M.W. Trade SA za rok 2022
- zał. do Projektów uchwał Polityka wynagrodzeń
- zał. do Projektów uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń
- Informacja o przetwarzaniu danychosobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

08/05/2023
 rb 05/2023_Zawiązanie spółki MW Artist sp. z o.o.

19/04/2023
 rb 04/2023_Większościowa spłata wierzytelności przez klienta

14/04/2023
 rb 03/2023_Zawiązanie spółki MW Rail S.A. i zawarcie umowy inwestycyjnej w zakresie dalszego finansowania spółki

14/04/2023
 rb 02/2023_Ujawnienie informacji poufnej, której publikacja została opóźniona: rozpoczęcie negocjacji w sprawie utworzenia spółki

17/01/2023
 rb 01/2023_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2023 roku

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE