2021

18/08/2021 rb 15/2021_Informacja dotycząca całkowitej spłaty zgłoszonych wierzytelności, przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

28/05/2021 rb 14/2021_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (zał. Noty biograficzne) 

28/05/2021
 rb 13/2021_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki 

28/05/2021
 rb 12/2021_Informacja dotycząca ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice 

24/05/2021
 rb 11/2021_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA 

25/05/2021
 rb 10/2021_Uchwały ZWZA podjęte 25.05.2021 r. (załącznik) 

24/05/2021
 rb 09/2021_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZ (załącznik) 

21/05/2021
 rb 08/2021_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

13/05/2021
 rb 07/2021_Informacja dotycząca odroczenia ogłoszenia wyroku w postępowaniu wszczętym na skutek zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice

28/04/2021
 rb 06/2021_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

 zał. 1 
Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA 25.05.2021
 zał. 2 Projekty uchwał ZWZA M.W. Trade SA 25.05.2021
 zał. 3 zał. do Projektów uchwał Ocena sprawozdań MW Trade SA za 2020 rok
 zał. 4 zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie RN MW Trade SA za 2020 rok
 zał. 5 zał. do Projektów uchwał Ocena sytuacji MW Trade SA w 2020 roku
 zał. 6 zał. do Projektów uchwał Ocena wniosku Zarządu MW Trade SA co do pokrycia straty za 2020 rok
 zał. 7 zał. do Projektów uchwał Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej M.W. Trade SA za rok 2019 i 2020
 zał. 8 zał. do Projektów uchwał Raport Biegłego Rewidenta z oceny Sprawozdania z wynagrodzeń
 zał. 9 zał. do Projektów uchwał Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

03/03/2021 rb 05/2021_Informacja dotycząca otrzymania pisma Wojewody Zachodniopomorskiego w przedmiocie uznania zarzutów Emitenta w sprawie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Gminy Ostrowice 

02/02/2021
 rb 04/2021_Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania sądowego w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice oraz wyznaczeniu terminu rozprawy

22/01/2021
 rb 03/2021_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

11/01/2021
 rb 02/2021_Informacja dotycząca cofnięcia przez Wojewodę Zachodniopomorskiego powództwa o stwierdzenie nieważności ugód mediacyjnych zawartych przez Emitenta z Gminą Ostrowice

08/01/2021
 rb 01/2021_Informacja o postępowaniu sądowym w sprawie wierzytelności przysługującej Emitentowi od Gminy Ostrowice

Fair Play Solidna firma GPW