Transakcje

Transakcja z podmiotami powiązanymi

Ustawa o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw zaimplementowała do polskiego porządku prawnego przepisy, których głównym celem jest wzmocnienie i ochrona pozycji akcjonariuszy spółek działających na rynku regulowanym. W opinii ustawodawcy, wprowadzenie takich mechanizmów chroni interesy zarówno samej spółki, jak i jej akcjonariuszy, w tym mniejszościowych, niebędących podmiotami powiązanymi.

Przepisy te nakładają na spółki publiczne obowiązek posiadania odpowiednich procedur zwiększających przejrzystość transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi.

M.W. Trade S.A., w celu realizacji wskazanych wyżej obowiązków ustawowych, jak również w celu zagwarantowania przejrzystości swoich działań, opracowała i przyjęła „Procedurę dotyczącą transakcji zawieranych przez M.W. Trade S.A. z podmiotami powiązanymi” oraz wdrożyła narzędzie wspomagające ich weryfikację. Ponadto Rada Nadzorcza M.W. TRADE S.A. opracowała i przyjęła do stosowania „Procedurę okresowej oceny przez Radę Nadzorczą istotnych transakcji zawieranych przez Spółkę z podmiotami powiązanymi pod kątem zgodności zawierania ich na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki”.

Spółka zgodnie z Ustawą o Ofercie Publicznej (rozdział 4b) jest zobligowana do zamieszczania na swojej stronie internetowej http://mwtrade.pl/, informacji o Istotnych Transakcjach z podmiotami powiązanymi, które nie podlegają wyłączeniu na podstawie Ustawy, najpóźniej w momencie ich zawarcia.

Spółka przy dokonywaniu transakcji z podmiotami powiązanymi, działa ze szczególną starannością, aby transakcje takie zawierane były na warunkach rynkowych, a także w ramach prowadzenia zwykłej działalności.

W grudniu 2021 Spółka zawarła umowy dotyczące przeprowadzenia skupu akcji własnych w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki (Raport bieżący nr 19/2021)

 

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE