Dla akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych akcjonariuszy i pełnomocników akcjonariuszy

 W wykonaniu obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),   M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym informuje, że:

1)       Administratorem Państwa danych osobowych jest M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław („M.W. Trade S.A.” lub „Administrator”).

2)       Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych właściwe są następujące dane kontaktowe: M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-317), ul. Powstańców Śląskich 125 lok. 200, numer telefonu: (+48) 71 790 20 50, adres email: daneosobowe@mwtrade.pl

3)       Kategorie danych przetwarzanych przez Administratora: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, liczba akcji  zapisanych na rachunku papierów wartościowych oraz numer identyfikacyjny akcji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”).

4)       Państwa dane osobowe pozyskane zostały od KDPW w związku z wyrażeniem przez Państwa zamiaru uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy M.W. Trade S.A. („WZ”) i wykonywaniu prawa głosu, zgodnie z art. 4063 Kodeksu spółek handlowych.

W przypadku gdy są Państwo pełnomocnikiem akcjonariusza, Państwa dane pozyskane przez M.W. Trade S.A. pochodzą z otrzymanego od akcjonariusza pełnomocnictwa i przedłożonego dokumentu tożsamości.

5)       Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach i na następujących podstawach prawnych:

a)        umożliwienie uczestnictwa akcjonariuszowi w WZ, sporządzenie listy osób uprawnionych do uczestnictwa w WZ oraz weryfikacja uprawnienia do osobistego uczestnictwa lub do reprezentowania akcjonariusza w WZ (art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 4061, 4063, 406i 407 Kodeksu spółek handlowych),

b)       realizacja stosunku prawnego pomiędzy M.W. Trade S.A. a akcjonariuszem, zgodnie ze Statutem M.W. Trade SA. (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c)        wypełnienie ciążących na M.W. Trade S.A. obowiązków publicznoprawnych, w szczególności wynikających z Kodeksu spółek handlowych, obowiązków informacyjnych określonych w Ustawie z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przepisów dotyczących ochrony informacji poufnych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)      nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (Rozporządzenie MAR) oraz innych przepisów prawa dotyczących funkcjonowania spółki publicznej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d)       ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez Administratora, zapewnienie kontaktu i obsługa korespondencji  – prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6)       Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane następującym odbiorcom: organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa (np. KNF, GPW), inni akcjonariusze (w związku z uprawnieniem do żądania otrzymania listy akcjonariuszy uczestniczących w WZ), dostawcy usług pocztowych i kurierskich, podmioty wspierające działalność Administratora, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora (w szczególności dostawcy usług prawnych, doradczych, informatycznych), podmioty świadczące usługi związane z obsługą WZ, np. notariusz sporządzający protokół z WZ.

7)       Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8)       Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 5 powyżej, w szczególności przez okres posiadania statusu akcjonariusza M.W. Trade S.A., który może zostać przedłużony o okres przedawnienia roszczeń lub okres niezbędny do obrony uzasadnionych interesów Administratora, nie krócej jednak niż przez okres wynikający z przepisów prawa, w tym przez obowiązujący M.W. Trade S.A. okres przechowywania dokumentacji.

9)       Przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.

10)    W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Państwu prawo do żądania usunięcia danych lub żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

11)    W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

12)    Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa oraz jest konieczne w pozostałych celach określonych w pkt 5 powyżej. Brak podania danych będzie skutkował niemożnością wykonania przez M.W. Trade S.A. obowiązków wynikających z przepisów prawa, a także realizacji uprawnień wynikających ze statusu akcjonariusza. Jeżeli są Państwo pełnomocnikiem akcjonariusza, podanie danych jest niezbędne do wykonywania w imieniu mocodawcy przysługujących mu praw z akcji.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka), w tym również w formie profilowania.

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE