2019


30/08/2019 rb 15/2019_Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

26/08/2019 rb 14/2019_Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów w M.W. Trade S.A.

22/08/2019 rb 13/2019_Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (zał. Powiadomienie o transakcji)

19/08/2019 rb 12/2019_Nabycie akcji przez Członka Rady Nadzorczej (zał. Powiadomienie o transakcji)

29/07/2019 rb 11/2019_Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu

29/05/2019 rb 10/2019_Powzięcie informacji o planowanym zamiarze przekształcenia Regionalnego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ w Grudziądzu w spółkę kapitałową i spełnieniu przesłanek do postawienia posiadanych wierzytelności w stan natychmiastowej wymagalności.

24/05/2019 rb 9/2019_Powołanie Zarządu na nową kadencję (zał. Życiorysy zawodowe Członków Zarządu)

22/05/2019 rb 8/2019_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

22/05/2019 rb 7/2019_Zmiany w składzie RN (zał. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej)

22/05/2019 rb 6/2019_Uchwały ZWZA 22.05.2019 (zał. uchwały)

16/05/2019 rb 5/2019_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA (zał. projekty uchwał)

16/05/2019 rb 4/2019_Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Spółki

17/04/2019 rb 3/2019_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

28/01/2019 rb 2/2019_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

21/01/2019 rb 1/2019_Rozliczenie aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

Fair Play Solidna firma GPW