Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

RODO

Bezpiecznie przechowujemy Państwa dane osobowe. Poniżej zamieszczamy informacje na temat przetwarzania danych przez M.W. Trade S.A.

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), mając na uwadze, że M.W. Trade S.A. przetwarza lub może przetwarzać Państwa dane osobowe, w tym dane zbierane podczas wizyty na naszej stronie internetowej lub podawane w formularzu kontaktowym, w zakresie odpowiednio do przekazywanych informacji (w szczególności takich jak: imię, nazwisko, dane adresowe, numer telefonu, numer faksu, adres poczty e-mail, NIP, miejsce pracy, zawód, dane dotyczące pełnionej funkcji),

niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest M.W. Trade S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław ("Administrator").

2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.

3. Państwa dane przetwarzane są w następujących celach, w zależności od sytuacji:

- umożliwienie Państwu poprawnego użytkowania strony internetowej Administratora i korzystania z jej  funkcjonalności,

- zawarcie i realizacja umów z Administratorem, w tym zapewnienie ich bieżącej obsługi,

- obsługa zapytania, udzielanie odpowiedzi na wnioski i pisma,

- dochodzenie roszczeń wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej przez Administratora,

- wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. związanych z przekazywaniem pewnych danych od organów władzy publicznej,

- przesyłanie ofert.

4. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych, w zależności od okoliczności:

- wykonanie umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

- prawnie uzasadnione interesy Administratora, takie jak obsługa zapytań, udzielanie odpowiedzi na Państwa wnioski i pisma oraz ustalanie, dochodzenie lub obrona roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

- przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

- udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

5. Państwa dane osobowe są lub mogą być przekazywane innym odbiorcom:

- podmioty wspierające działalność Administratora, w tym podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora (w szczególności dostawcy usług prawnych, podatkowych,  doradczych, podmioty świadczące usługi informatyczne),         

- organy lub podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa,

- dostawcy usług pocztowych i kurierskich.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora w zależności od celu w jakim są przetwarzane:

- przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, w przypadku ich zawarcia,

- przez okres niezbędny do obrony uzasadnionych interesów Administratora lub przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa,

- przez czas konkretnie określony w przepisach prawa (np. ustawa o rachunkowości, przepisy podatkowe),

- do czasu cofnięcia zgody.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, prawo do przenoszenia danych.

9. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie danych osobowych może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, jak i obsługi związanej z tym korespondencji. Obowiązek podania danych może także wynikać z przepisów prawa.

W sytuacji, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie danych jest całkowicie dobrowolne. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
11. Podane dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

W każdym momencie przysługuje Państwu prawo do wszelkich informacji dotyczących przetwarzania swoich danych osobowych oraz realizacji ww. praw.

Administrator udzieli żądanych informacji bez zbędnej zwłoki, nie dalej jednak niż w terminie miesiąca.

W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości osoby występującej z żądaniem, Administrator może zażądać dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.

W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz w celu realizacji wyżej wymienionych praw mogą Państwo kierować korespondencję na poniższe adresy:

e-mail: daneosobowe@mwtrade.pl

lub

M.W. Trade S.A., ul. Powstańców Śląskich 125/200, 53-317 Wrocław.

Fair Play Solidna firma GPW