2017

28/12/2017 rb 40/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                        
Powiadomienie_Getin Holding SA


16/11/2017 
rb 39/2017_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

15/11/2017 
rb 38/2017_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
                      zał. Życiorysy zawodowe Członków Rady Nadzorczej

15/11/2017 rb 37/2017_
Uchwały NWZA podjęte 15.11.2017 r.
                      zał. Uchwały NWZA podjęte 15.11.2017 r.

13/11/2017 rb 36/2017_Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

03/11/2017 
rb 35/2017_
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2017 roku

25/10/2017 rb 34/2017_Zmiany w porządku obrad NWZA zgłoszone przez Akcjonariusza
                       zał. 1 Zmieniony porządek obrad_NWZA
                       zał. 2 Proponowane projekty uchwał_NWZA
                       zał. 3 Nota biograficzna_dr Mieczysław Groszek


13/10/2017 rb33/2017_
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
                       zał. 1 Ogłoszenie o NWZA M.W. Trade SA_15.11.2017
                       zał. 2 Projekty uchwał_NWZA M.W. Trade SA_15.11.2017
                       zał. 3 Nota biograficzna_Rafał Wasilewski

13/10/2017 rb 32/2017_Powołanie Komitetu Audytu

13/10/2017 rb 31/2017_Zmiany w składzie Zarządu


12/10/2017 
rb 30/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                       
Powiadomienie_Getin Holding SA

12/10/2017 rb 29/2017_
Zawarcie umowy poręczenia

29/09/2017 rb 28/2017_Informacja o zwołaniu posiedzenia Rady Nadzorczej

22/09/2017
rb27/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                        Powiadomienie_Getin Holding SA

14/09/2017 rb 26/2017_Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA - program emisji obligacji

07/09/2017 rb 25/2017_Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA – program emisji obligacji

16/08/2017 rb 24/2017_Częściowy przedterminowy wykup obligacji serii C2016

04/08/2017 rb 23/2017_Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2017 roku

28/07/2017
 rb 22/2017_Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA


24/07/2017 rb 21/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                        Powiadomienie_Getin Holding SA


29/06/2017
rb 20/2017_Zawarcie aneksu do umowy z Alior Bank SA


09/06/2017 rb19/2017_Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

12/05/2017
rb18/2017_Zawarcie umów znaczących


08/05/2017 rb17/2017_Informacja nt. zobowiązań

24/04/2017 rb16/2017_Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2017 roku


24/04/2017 rb15/2017_Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

12/04/2017 rb14/2017_
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

10/04/2017 rb13/2017_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
                        Życiorysy Członków Rady Nadzorczej_ZWZA_M.W. Trade SA 

10/04/2017 rb12/2017_Uchwały ZWZA podjęte 10.04.2017 r.
                        Uchwały ZWZA podjęte 10.04.2017 r.
                        Załączniki do Uchwał ZWZA podjętych 10.04.2017 r.


10/04/2017 rb11/2017_
Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

07/04/2017 rb10/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA                                                   Powiadomienie_Getin Holding SA

05/04/2017 rb9/2017_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
                       Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza_ZWZA_M.W. Trade SA

05/04/2017 rb8/2017_
Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

14/03/2017 rb7/2017_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał
                      zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_10.04.2017
                      zał. 2  Projekty uchwał_ZWZA M.W. Trade SA_10.04.2017

                      zał. 3 zał. do Projektów uchwał_Ocena sprawozdań Spółki za 2016 rok
                      zał. 4 zał. do Projektów uchwał_Sprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2016 rok
                      zał. 5 zał. do Projektów uchwał_Ocena sytuacji Spółki w 2016

14/03/2017 rb6/2017_Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

13/03/2017 rb5/2017_
Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

09/03/2017 rb4/2017_
Zmiana terminu publikacji raportu za 2016 rok

12/02/2017 rb3/2017_Zmiana stanu posiadania przez Beyondream Investments Limited

12/02/2017 rb2/2017_Informacja o transakcjach na papierach wartościowych M.W. Trade SA
                                        Beyondream Investments Limited_powiadomienie

30/01/2017
rb1/2017_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku

Fair Play Solidna firma GPW