2015

30/12/2015 rb71/2015_Zawarcie umowy z Noble Securities SA – Publiczny program emisji obligacji

30/12/2015 rb70/2015_Zawarcie umowy z Noble Securities SA – oferta obligacji

23/12/2015 rb69/2015_Zawarcie umów pożyczki z TU Europa SA i TUnŻ Europa SA

18/12/2015 rb68/2015_Zawarcie umów poręczenia

17/12/2015 rb67/2015_Wykup obligacji

16/12/2015 rb66/2015_Zawarcie umowy znaczącej

09/12/2015 rb65/2015_Zawarcie umowy z Alior Bank SA – Program emisji obligacji

30/11/2015
rb64/2015_Zawarcie umowy znaczącej

12/11/2015 rb63/2015_Zawarcie umowy poręczenia

09/11/2015 rb62/2015_Wykup obligacji

06/11/2015 rb61/2015_Zawarcie umowy poręczenia

06/11/2015 rb60/2015_Wykup obligacji

04/11/2015 rb59/2015_Zawarcie umowy pożyczki z BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

02/11/2015
rb58/2015_Wykup obligacji


28/10/2015 rb57/2015_Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2015 roku

27/10/2015 rb56/2015_Zawarcie umowy poręczenia

09/10/2015 rb55/2015_Zawarcie umowy znaczącej

09/10/2015 rb54/2015_Zawarcie umowy znaczącej

06/10/2015 rb53/2015_Zawarcie umowy znaczącej

16/09/2015 rb52/2015_Zawarcie umowy poręczenia

11/09/2015 rb51/2015_Zawarcie umowy znaczącej

04/09/2015 rb50/2015_Zawarcie umowy poręczenia

28/08/2015 rb49/2015_Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

28/08/2015
rb48/2015_Zawarcie umowy znaczącej

19/08/2015 rb47/2015_Zawarcie umowy znaczącej

04/08/2015
rb46/2015_Zawarcie umowy znaczącej

31/07/2015 rb45/2015_Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2015 roku

31/07/2015 rb44/2015_Zawarcie umowy znaczącej

31/07/2015 rb43/2015_Ustanowienie zastawu rejestrowego – Bank Zachodni WBK SA

16/07/2015 rb42/2015_Zawarcie umowy znaczącej

16/07/2015 rb41/2015_Ustanowienie zastawu rejestrowego

09/07/2015
rb40/2015_
Zawarcie umowy znaczącej

07/07/2015 rb39/2015_Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

30/06/2015 rb38/2015_Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

30/06/2015 rb37/2015_Zawarcie umowy znaczącej


29/06/2015 rb36/2015_Zawarcie umowy znaczącej

26/06/2015 rb35/2015_
Emisja obligacji

26/06/2015 rb34/2015_Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

25/06/2015 rb33/2015_Ustanowienie zastawu rejestrowego

25/06/2015 rb32/2015_Rejestracja zmian w Statucie Spółki
                                           Tekst jednolity Statutu
                                           Zmiany Statutu


19/06/2015 rb31/2015_Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

03/06/2015 rb30/2015_Zawarcie umowy o kredyt obrotowy z Bankiem Zachodnim WBK SA

29/05/2015 rb29/2015_Zawarcie umowy znaczącej

27/05/2015 rb28/2015_Zawarcie umowy poręczenia

14/05/2015 rb27/2015_Zawarcie umowy znaczącej

12/05/2015 rb26/2015_Zawarcie umowy z Bankiem Zachodnim WBK SA – Program emisji obligacji

04/05/2015 rb25/2015_
Zmiana terminu publikacji raportu za I kwartał 2015 roku

29/04/2015 rb24/2015_Zawarcie umowy znaczącej

27/04/2015 rb23/2015_Zawarcie umowy znaczącej

03/04/2015 rb22/2015_Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA


02/04/2015 rb21/2015_Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
       Życiorysy Członków Rady Nadzorczej M.W. Trade SA

02/04/2015 rb20/2015_Uchwały ZWZA podjęte 02.04.2015 r., w tym zmiany Statutu
       Uchwały ZWZA, w tym zmiany Statutu_M.W. Trade SA_02.04.2015
       zał. do Uchwał ZWZA_Sprawozdanie RN za 2014 rok_M.W. Trade SA_02.04.2015
       zał. do Uchwał ZWZA_Dotychczasowe brzmienie i zmiany Statutu_M.W. Trade SA_02.04.2015


02/04/2015 rb19/2015_Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

01/04/2015 rb18/2015_Zgłoszenie przez akcjonariusza projektów uchwał na ZWZA
       zał. Projekty uchwal zgloszone przez akcjonariusza_ZWZA M.W. Trade SA

31/03/2015 rb17/2015_Zawarcie umowy znaczącej


30/03/2015 rb16/2015_Rezygnacje z członkostwa w Radzie Nadzorczej

27/03/2015 rb15/2015_Zawarcie umowy znaczącej

10/03/2015 rb14/2015_Zawarcie umowy znaczącej

06/03/2015 rb13/2015_Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał, w tym proponowane zmiany w Statucie

        zał. 1 Ogłoszenie o ZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015
        zał. 2  Projekty uchwał_ZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015
        zał. 3 zał. do Projektów uchwał_Sprawozdanie RN M.W. Trade SA za 2014 rok_ZWZA M.W. Trade SA_02.04.2015

06/03/2015 rb12/2015_Akceptacja przez Radę Nadzorczą rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

06/03/2015 rb11/2015_Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

27/02/2015 rb10/2015_Zawarcie umowy znaczącej

20/02/2015 rb09/2015_Rekomendacja Zarządu ws. wypłaty dywidendy

20/02/2015 rb08/2015_Zmiana terminu publikacji raportu za 2014 rok

17/02/2015 rb07/2015_Zawarcie umowy znaczącej

30/01/2015 rb06/2015_Zawarcie umowy znaczącej

20/01/2015 rb05/2015_Spełnienie warunku zawieszającego - JM

13/01/2015 rb04/2015_Terminy przekazywania raportów okresowych w 2015 roku

09/01/2015 rb03/2015_Zawarcie umowy znaczącej

09/01/2015 rb02/2015_Zawarcie umowy znaczącej

07/01/2015 rb01/2015_Zawarcie umowy znaczącej

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE