Restrukturyzacja zobowiązań wymagalnych

Jest to kompleksowy produkt wspomagający rozwiązania problemów zadłużenia oraz bieżącej płynności finansowej jednostek samorządu terytorialnego przynoszący korzyści zarówno JST, jak i jej kontrahentom. Proces restrukturyzacji w planowany i systematyczny sposób pozwala kontrolować bieżące i przyszłe zadłużenie, wpływając pozytywnie na aktualną działalność oraz równowagę finansową JST.

Polega na przekształceniu zobowiązań wymagalnych na zobowiązania niewymagalne poprzez nabycie przez M.W. Trade  SA powierzonych do zrestrukturyzowania wierzytelności cywilnoprawnych w wyniku zawarcia umowy  cesji  z wierzycielem,  a  następnie  rozłożenie spłaty całego zadłużenia na okres  dogodny  dla danej JST uwzględniając możliwości spłaty wynikające z WPF.

W swoich  działaniach dążymy  do rozwiązań, które zapewniają usystematyzowaną spłatę zadłużenia, wpływając jednocześnie na budowanie dobrych  relacji biznesowych z dostawcami i zaplanowanie przepływów finansowych.

Korzyści:

  • szybki i elastyczny dostęp do finansowania bez konieczności wdrażania postępowania przetargowego
  • uregulowanie zobowiązań wymagalnych
  • utrzymanie pozytywnych relacji biznesowych z kontrahentami
  • zamiana wielu wierzycieli na jeden profesjonalny i skuteczny podmiot finansowy
  • eliminacja ryzyka ograniczenia bieżącej działalności JST z powodu utraty płynności finansowej
  • dogodne terminy płatności dopasowane  do możliwości i WPF
  • zapewnienie skutecznych negocjacji z dostawcami
  • wyeliminowanie kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczych
  • wybór optymalnego rozwiązania w atmosferze bezpieczeństwa
Fair Play Solidna firma GPW