Zabezpieczenie i finansowanie transakcji

Hospital Fund

Hospital Fund to kompleksowy produkt  wspomagający rozwiązywanie problemów zadłużenia oraz bieżącej płynności finansowej jednostek opieki zdrowotnej, przynoszacy korzyści zarówno placówce, jak i jej kontrahentom. Proces polega na przekształceniu zobowiązań wymagalnych w zobowiązania niewymagalne poprzez nabycie powierzonych do zrestrukturyzowania wierzytelności w wyniku zawarcia umowy cesji z wierzycielem, a nastepnie rozłożenie spłaty całego procesu zadłużenia na okres dogodny dla placówki medycznej.

    Korzyści:
     •  utrzymanie dobrych relacji biznesowych z jednostką medyczną

     •  otrzymanie płatności w dogodnym terminie
     •  zapewnienie skutecznych negocjacji z jednostką medyczną
     •  wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności jednostki medycznej
     •  pozytywny wpływ na wizerunek i wiarygodność dostawcy jako partnera w relacjach
         biznesowych

     •  uniknięcie dodatkowych kosztów postępowań sądowych i egzekucji komorniczych
     •  poprawa sprawozdań finansowych
    


Zlecenie windykacji z gwarancją

Zlecenie windykacji z gwarancją to dogodne rozwiązanie dla dostawców, którzy posiadają wierzytelności wobec podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Zlecenie windykacji gwarantuje dostępność środków finansowych w określonym terminie. Odzyskujemy  wierzytelności na zlecenie działając na podstawie udzielonego pełnomocnictwa przejmujemy na siebie całkowite ryzyko niewypłacalności dłużnika, wypłacając dostawcy gwarancję odzyskania należności w postaci kaucji. W swoich działaniach dążymy do polubownego rozwiązania problemu zadłużenia podmiotów medycznych, zabezpieczając jednocześnie pozytywne relacje biznesowe pomiędzy dostawcami a jednostkami z sektora służby zdrowia.

     Korzyści:
     •  p
oprawa płynności finansowej dostawcy
     •  struktura transakcji dopasowana do oczekiwań dostawcy
     •  szybkie odzyskanie należności
     •  obniżenie kosztu obsługi należności
     •  utrzymanie pozytywnych relacji biznesowych z jednostka medyczną
     •  możliwość kontroli płatności 


 


 


Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE