archiwum aktualności RI

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI RI

23 lutego 2015 roku

Z przyjemnością zapraszamy do lektury raportu rocznego M.W. Trade SA za 2014 rok.

Zarówno cały 2014 rok, drugie jego półrocze, jak i ostatni kwartał zakończonego roku okazały się najlepszymi pod względem zyskowności netto w historii Spółki.

Raport roczny M.W. Trade SA za 2014 rok tutaj

Wybrane dane finansowe M.W. Trade SA za 2014 rok tutaj

pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA

 

fragmenty Sprawozdania Zarządu M.W. Trade SA z działalności za 2014 rok:

KONTRAKTACJA

Kontraktacja nowych projektów w ramach produktu Hospital Fund oraz bezpośrednich pożyczek w 2014 roku wyniosła 807.789 tys. zł, czyli o 13,5% więcej niż w roku 2013. Dodatkowo w 2014 roku Spółka pośredniczyła w sprzedaży kredytów udzielonych podmiotom medycznym na łączną kwotę 5.000 tys. zł. Łączna sprzedaż wszystkich produktów wyniosła 812.789 tys. zł, tj. o 13,1% więcej niż w 2013 roku.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Spółka osiągnęła 70.228 tys. zł przychodów z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności. Taki poziom przychodów ze sprzedaży wynikał głównie z wyższego średniorocznego poziomu portfela wierzytelności (582 562 tys. zł w roku 2014 wobec 463 688 tys. zł w 2013). Dominującą działalnością Spółki nadal pozostają działania mające na celu restrukturyzację zadłużenia podmiotów leczniczych i jednostek samorządu terytorialnego, a przychody osiągane z innych tytułów stanowią działalność wspierającą. Struktura przychodów w omawianym okresie wynika z koncentracji na sprzedaży głównego produktu - Hospital Fund, z którego zrealizowana sprzedaż wygenerowała 70% przychodów ogółem, a sprzedaż pożyczek - 23% przychodów Spółki.

Przychody z tytułu odsetek związanych z portfelem wierzytelności w latach 2009-2014 (w tys. zł)

ZYSK

Spółka w 2014 roku wypracowała zysk netto w wysokości 17.163 tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu z ubiegłym rokiem o kwotę 3.116 tys. zł, tj. o 22,2%. Zarówno cały 2014 rok, drugie jego półrocze, jak i ostatni kwartał 2014 roku okazały się najwyższymi pod względem wyniku netto w historii Spółki.

Poziom zysku netto M.W. Trade SA w tys. zł w latach 2009-2014

SUMA BILANSOWA

Stan aktywów na koniec 2014 roku wynosił 741.654 tys. zł, co w porównaniu ze stanem z końca roku poprzedniego stanowi wzrost o 215.071 tys. zł (41%). Na 31 grudnia 2014 roku główną pozycją aktywów bez zmian pozostają wierzytelności portfela składającego się z długo- oraz krótkoterminowych należności od podmiotów leczniczych i JST z tytułu udzielonych pożyczek i restrukturyzacji zobowiązań. Aktywa finansowe powstałe ze współpracy z JST stanowią 18% całego portfela (w 2013 roku - 13%). Łączna wartość portfela wierzytelności wyniosła 714.767 tys. zł, co oznacza 40% wzrost w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. W strukturze aktywów 71% stanowią aktywa długoterminowe, co w porównaniu ze strukturą z ubiegłego roku stanowi wzrost o 2,4 p.p.

Udział kapitału własnego w finansowaniu Spółki na 31 grudnia 2014 roku wynosił 10%. Pozostałą część stanowią zobowiązania długo- i krótkoterminowe. Łączna wartość zobowiązań wzrosła z 463.360 tys. zł na koniec 2013 roku do 668.448 tys. zł na 31 grudnia 2014 roku. Wskaźnik zadłużenia liczony jako wartość zobowiązań do aktywów ogółem, wyniósł 90% i wzrósł o 2 p.p. w porównaniu z 2013 rokiem. Spółka prowadzi działalność o charakterze typowym dla instytucji finansowej, w której pozyskane środki inwestowane są w dochodowe i płynne instrumenty finansowe o niskim poziomie ryzyka. Wskaźnik zadłużenia w granicach 90% mieści się w standardach rynkowych dla takiej działalności.

Wartość sumy bilansowej M.W. Trade SA w latach 2009-2014 (w tys. zł)

-------

20 lutego 2015 roku

Miło nam poinformować, że Zarząd M.W. Trade SA już po raz trzeci będzie rekomendował wypłatę dywidendy z zysku netto wypracowanego w 2014 roku.

pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA

----------

20 lutego 2015 roku

Szanowni Państwo, informujemy o wcześniejszej publikacji raportu rocznego M.W. Trade SA za 2014 rok.

Raport ten przekażemy 23 lutego 2015 roku (w nadchodzący poniedziałek).

Zapraszamy do lektury!

pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA

-------------

13 stycznia 2015 roku

Szanowni Państwo,
raporty okresowe w 2015 roku przekażemy w następujących terminach:

■       Raport roczny za 2014 rok – 20.03.2015 roku,

■       Raport kwartalny za I kwartał 2015 roku – 14.05.2015 roku,

■       Raport półroczny za I półrocze 2015 roku – 28.08.2015 roku,

■       Raport kwartalny za III kwartał 2015 roku – 13.11.2015 roku.

pozdrawiamy!
Zespół M.W. Trade SA

----
31 października 2014 roku

Raport za 3Q214 odnajdą Pastwo tutaj.

Zapraszamy do lektury.

pozdrawiamy

Zespół M.W. Trade SA

--------

26 sierpnia 2014 roku

Zapraszamy do lektury raportu za I półrocze 2014 roku:

treść raportu

9 maja 2014 roku

Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury raportu M.W. Trade SA za 1Q2014 roku: link do RAPORTU

---

21 lutego 2014 roku

Raport roczny 2013 opublikujemy wcześniej - tj. 25 lutego (we wtorek). Już teraz zachęcamy do jego lektury!

pozdrawiamy!

----

21 lutego 2014 roku

Wczoraj DM Banku BPS SA opublikował pełną treść REKOMENDACJI 'KUPUJ' dla akcji M.W. Trade SA z ceną docelową 23,60 zł.

 

Mogą ją Państwo przeczytać TUTAJ.

pozdrawiamy!

---

19 lutego 2014 roku

Informujemy, że w dzisiejszym Parkiecie M.W. Trade SA osiągnął czwartą pozycję wśród liderów giełdowych, których akcje dały najwyższą pięcioletnią stopę zwrotu. W tym czasie nasze walory pozwoliły zarobić Szanownym Inwestorom  ponad 1 800 proc.

pozdrawiamy!

----

14 lutego 2014 roku

Z przyjemnością informujemy, że akcje M.W. Trade SA otrzymały REKOMENDACJĘ 'KUPUJ' od DM Banku BPS SA z ceną docelową 23,60 zł.

 pozdrawiamy!

--------

29 stycznia 2014 roku

29 stycznia 2014 roku wpłynęło do nas zawiadomienie od Quercus TFI SA o zwiększeniu stanu posiadania akcji M.W. Trade SA.

Obecnie QUERCUS Parasolowy SFIO, QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ oraz QUERCUS Absolute Return FIZ posiadają łącznie 1 046 340 akcji Spółki i tyle samo głosów na jej WZA (stanowi to 12,48% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów na WZA).

W ostatnim zawiadomieniu z 22 czerwca 2011 roku Fundusze wykazały 878 110  akcji/głosów (10,47% kapitału zakładowego/ogólnej liczby głosów na WZA).

aktualny stan akcjonariatu

---

13 stycznia 2014 roku

Zapraszamy Państwa do śledzenia wyników M.W. Trade SA. W 2014 roku raporty okresowe opublikujemy:

■       RR2013 – 03.03.2014 roku,

■      1Q2014 – 14.05.2014 roku,

■      1H2014 – 29.08.2014 roku,

■       3Q2014 – 13.11.2014 roku.

Zachęcamy do lektury,
pozdrawiamy-----

28 października 2013 roku

Zapraszamy do lektury raportu M.W. Trade SA za 3Q2013.

TUTAJ

-------

24 października 2013 roku

Informujemy o zmianie daty publikacji raportu za III kwartał 2013 roku. Raport przekażemy 28 października.

27 sierpnia 2013 roku

RAPORT ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013 ROKU:
HISTORYCZNA WARTOŚĆ PORTFELA,
REKORDOWY WYNIK KWARTALNY,
NAJWYŻSZY ZYSK ZA PÓŁROCZE

W pierwszym półroczu 2013 roku, skupiając się na optymalizacji dotychczasowej działalności związanej z restrukturyzacją zadłużenia sektora publicznego (placówek medycznych, jednostek samorządu terytorialnego), dążyliśmy do organicznego rozwoju, osiągając jeszcze lepsze rezultaty. Spółka systematycznie podnosi poprzeczkę.

ZYSK I PRZYCHÓD
Od 1 stycznia do 30 czerwca 2013 roku Spółka wypracowała rekordowy zysk netto w wysokości 7,46 mln zł. Oznacza to imponujący, trzycyfrowy, wzrost o 113% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku (3,5 mln zł). Jednoczenie drugi kwartał 2013 roku - z wynikiem przekraczającym 4,58 mln zł - okazał się najbardziej owocnym trymestrem w dziejach Spółki.
W tym czasie przychody ze sprzedaży wygenerowane przez Zespół M.W. Trade SA wyniosły niemal 30,24 mln zł i odnotowały lukratywny 46% wzrost.

PORTFEL
Konsekwencja w budowaniu wartości bezpiecznego portfela wierzytelności, przy ciągłym doskonaleniu procedur w reakcji na dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne sektora publicznego, a także sprawne wykorzystanie sprzyjającego środowiska niskich stóp procentowych, pozwoliły Spółce na wygenerowanie historycznej wartości portfela w kwocie blisko 477 mln zł, co wobec wartości sprzed roku (wynoszącej 288 mln zł) świadczy o 65% zwyżce.

SUMA BILANSOWA
Wartość sumy bilansowej na koniec czerwca 2013 roku przekroczyła poziom 0,5 mld zł (508,1 mln zł), w porównaniu ze stanem  398,5 mln zł wykazanym na koniec 2012 roku i 328,5 mln zł uzyskanym na zamknięcie drugiego kwartału 2012 roku (wzrost o 55% r./r.).

KONTRAKTACJA
Również na polu kontraktacji bilansowej i pozabilansowej, po podsumowaniu pierwszego półrocza 2013 roku, Spółka dała dowód dużej dynamice działań. Jej wolumen (w kwocie 382,8 mln zł) wykazał przyrost o 78% w porównaniu z tym samym okresem roku poprzedniego.

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią raportu  
TUTAJ----

23 sierpnia 2013 roku

Zmiana daty publikacji raportu za pierwsze półrocze 2013 roku

Informujemy, że raport za pierwsze półrocze 2013 roku opublikujemy 27 sierpnia.

----

19 lipca 2013 roku

Podniesienie ceny docelowej akcji M.W. Trade SA do 22,8 zł

W raporcie sporządzonym przez Trigon Dom Maklerski SA autorstwa Grzegorza Kujawskiego, bieżącą wartość akcji M.W. Trade SA na bazie zaktualizowanych prognoz na podstawie podejścia dochodowego oraz porównawczego oszacowano na 21,0 PLN, co – jak stwierdzono w opracowaniu - implikuje cenę docelową w wysokości 22,8 PLN. W rezultacie dla walorów MWT podtrzymano rekomendację ‘KUPUJ’.

Analitycy Trigon DM SA twierdzą, że ograniczenie obecnej reformy zdrowotnej do restrukturyzacji szpitali poprzez zmianę ich formy prawnej nie stanowi remedium na dotychczasowy  chroniczny deficyt środków w systemie publicznej ochrony zdrowia. Dlatego następstwem przekształceń nie powinno być skurczenie rynku, na którym operuje Spółka.

Zgonie z przewidywaniami Analityków Trigon DM SA wprowadzenie przez rząd limitów zadłużenia Jednostek Samorządu Terytorialnego, determinuje ich ogromne zainteresowanie rozwiązaniami pod przedsięwzięcia inwestycyjne, co jednocześnie kreuje rynek dla Spółki.

Więcej informacji odnajdą Państwo w raporcie autorstwa Grzegorza Kujawskiego - Analityka Trigon DM SA.

Zapraszamy: tutaj

----

12 czerwca 2013 roku

Prezes Wasilewski zwiększył stan posiadania powyżej 20% głosów na wza

Informujemy, że 5 i 6 czerwca 2013 roku, podmiot zależny od Prezesa Zarządu M.W. Trade SA Pana Rafała Wasilewskiego - spółka Beyondream Investmets Limited z siedzibą w Nikozji - nabył łącznie 10.000 akcji Spółki. 

Po dokonaniu transakcji Prezes Wasilewski dysponuje ponad 20% głosów na WZA M.W. Trade SA.

Aktualny stan akcjonariatu odnajdą Państwo tutaj

----

14 maja 20113 roku

Zapraszamy do zapoznania się z raportem kwartalnym za 1Q2013 roku.

Treść raportu odnajdą Państwo tutaj.

---

27 lutego 2013 roku

Dziś Pan Prezes Rafał Wasilewski udzielił wywiadu w TVN CNBC.
Zapraszamy do obejrzenia wypowiedzi Szefa M.W. Trade SA na temat osiągniętych wyników oraz perspektyw Spółki.


-------
19 lutego 2013 roku

Z przyjemnością informujemy, że papiery wartościowe M.W. Trade SA zadebiutowały na trzecim już parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z debiutu Obligacji Spółki na Catalyst.

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE