2013

2013.12.31 rb 81/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.12.24 rb 80/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.12.10 rb 79/2013 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK SA

2013.10.30 rb 78/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.10.24 rb 77/2013 Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2013 roku

2013.10.10 rb 76/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZA

2013.10.09 rb 75/2013 Powołanie do składu Rady Nadzorczej
                      zał. do rb 75/2013 Życiorys Pana Marcina Sycińskiego

2013.10.09 rb 74/2013 Uchwały NWZA podjęte 09.10.2013 r.
                      zał. do rb 74/2013 Uchwaly NWZA_M.W. Trade SA_09.10.2013

2013.10.04 rb 73/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.25 rb 72/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.20 rb 71/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.13 rb 70/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.09.11 rb 69/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

                      zał. do rb 69/2013 Ogłoszenie_NWZA_M.W. Trade SA_09.10.2013

                      zał. do rb 69/2013 Projekty uchwał_NWZA_M.W. Trade SA_09.10.2013

2013.09.04 rb 68/2013 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

2013.09.02 rb 67/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.08.30 rb 66/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.08.23 rb 65/2013 Zmiana terminu publikacji raportu za I półrocze 2013 roku

2013.08.22 rb 64/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.23 rb 63/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.17 rb 62/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.16 rb 61/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.09 rb 60/2013 Zawarcie umowy kredytowej z BZ WBK SA

2013.07.08 rb 59/2013 Emisja obligacji

2013.07.04 rb 58/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.07.01 rb 57/2013 Wykup obligacji

2013.06.28 rb 56/2013 Emisja obligacji

2013.06.27 rb 55/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.27 rb 54/2013 Wybór biegłego rewidenta

2013.06.27 rb 53/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.24 rb 52/2013 Wykup obligacji

2013.06.14 rb 51/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.14 rb 50/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.12 rb 49/2013 Zmiana stanu posiadania – przekroczenie progu 20% głosów

2013.06.12 rb 48/2013 Nabycie akcji przez podmiot zależny od Prezesa Zarządu

2013.06.11 rb 47/2013 Emisja obligacji

2013.06.11 rb 46/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.06.07 rb 45/2013 Zawarcie umowy cesji wierzytelności z Debito FIZ

2013.06.03 rb 44/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.05.29 rb 43/2013 Zawarcie aneksu do umowy z Bankiem BPH SA

2013.05.27 rb 42/2013 Wykup obligacji

2013.05.24 rb 41/2013 Powołanie Zarządu na nową kadencję

                      zał. do rb 41/2013 Noty biograficzne Członków Zarządu

2013.05.23 rb 40/2013 Ustanowienie zastawu

2013.05.14 rb 39/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.05.06 rb 38/2013 Spełnienie warunku zawieszającego

2013.04.26 rb 37/2013 Emisja obligacji

2013.04.16  rb 36/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.04.15  rb 35/2013 Wykup obligacji

2013.04.10  rb 34/2013 Zawarcie umowy pożyczki z TU na Życie Europa SA

2013.04.08  rb 33/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZA

2013.04.05  rb 32/2013 Powołanie składu Rady Nadzorczej

                zał. do rb 32/2013 Życiorysy Członków RN_ZWZA 05.04.2013

2013.04.05  rb 31/2013 Uchwały ZWZA podjęte 05.04.2013 r.

                zał. do rb 31/2013 Uchwały_ZWZA 05.04.2013

2013.04.05  rb 30/2013 Uchwała ZWZA ws. wypłaty dywidendy

2013.04.04 rb 29/2013 Kandydatury do składu Rady Nadzorczej, projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

                zał. do rb 29/2013 Kandydatury do składu RN_ZWZA 05.04.2013
                zał. do rb 29/2013 Projekty uchwał_ZWZA 05.04.2013

2013.04.04 rb 28/2013 Rezygnacja z członkostwa w Radzie Nadzorczej

2013.03.29 rb 27/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.28 rb 26/2013 Emisja obligacji

2013.03.27 rb 25/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.21 rb 24/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.20 rb 23/2013 Emisja obligacji

2013.03.15 rb 22/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.14 rb 21/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.12 rb 20/2013 Zawarcie umowy z Polskim Bankiem Przedsiębiorczości SA

2013.03.11 rb 19/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.03.09 rb 18/2013 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy M.W. Trade SA wraz z projektami uchwał

                   zał. do rb 18/2013 Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA
                   zał. do rb 18/2013 Projekty uchwał na ZWZA
                   zał. do rb 18/2013 Załącznik do projektów uchwał ZWZA

2013.03.07 rb 17/2013 Akceptacja rekomendacji ws. wypłaty dywidendy

2013.03.04 rb 16/2013 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku     

2013.02.26 rb 15/2013 Rekomendacja ws. dywidendy

2013.02.26 rb 14/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.02.21 rb 13/2013 Zmiana terminu publikacji raportu za 2012 rok

2013.02.20 rb 12/2013 Informacja nt. wartości zobowiązań z tytułu emisji obligacji
   
2013.02.20 rb 11/2013 Emisja obligacji 

2013.02.20 rb 10/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.02.20 rb 9/2013 Zawarcie aneksu do umowy generalnej z Idea Bank SA

2013.02.06 rb 8/2013 Informacja nt. wartości zobowiązań ogółem

2013.01.31 rb 7/2013 Zawarcie aneksów do umów kredytowych z Bankiem Zachodnim WBK

2013.01.28 rb 6/2013 Zawarcie umowy znaczącej 

2013.01.26 rb 5/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.01.24 rb 4/2013 Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii NS1 oraz NS2

2013.01.22 rb 3/2013 Zawarcie umowy znaczącej

2013.01.18 rb 2/2013 Terminy przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

2013.01.15 rb 1/2013 Zawarcie umowy znaczącej

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE