Historia

2004-03-12

Powstaje Biuro Usług Finansowych M.W. Trade sp. z o.o. – poprzednik prawny M.W. Trade SA, które w początkowych latach swej działalności świadczyło usługi odzyskiwania wierzytelności.

2006
M.W. Trade SA do oferowanych przez siebie usług wprowadza nową, kompleksową usługę pod nazwą Hospital Fund oraz rozpoczyna windykację wierzytelności na własny rachunek.

2007-04-21
M. W. Trade pozyskała inwestora finansowego Absolute East West Master Fund, nabywając w wyniku podwyższenia kwotę 6 mln zł w zamian za 22,2% kapitału, co odpowiadało wartości całej firmy na poziomie 27 mln zł.

2007-08-06
Przekształcenie Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. w M.W. Trade Spółkę Akcyjną postanowieniem Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej z dnia 31 sierpnia 2007 roku, który to dokonał wpisu o przekształceniu w dniu 16.10.2007 r. na mocy Uchwały Zgromadzenia Wspólników z 06.08.2007 roku.

2007-09-28
Akcje M.W. Trade debiutują na rynku NewConnect.

2008-05-09
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o wejściu Spółki M.W. Trade na rynek regulowany GPW.

2008-08-04
Zaczyna obowiązywać podpisana umowa ze spółką Bison II, należącą do Grupy Lehman Brothers, na wspólne finansowanie pożyczek dla służby zdrowia. Minimalna wartość inwestycji miała opiewać na 100 mln zł.

2008-09-15
Rozwiązanie umowy ze spółką Bison II z uwagi na bankructwo Lehman Brothers.

2008-09-30
Złożenie prospektu emisyjnego do Komisji Nadzoru Finansowego.

2008-12-19
Debiut Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. M.W. Trade był pierwszym Emitentem, który zdecydował się o przeniesieniu notowań z rynku NewConnect na parkiet główny GPW.

2010-2009
Od momentu debiutu na rynku regulowanym M.W. Trade rozpoczęła aktywne pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych na rozwój, w szczególności poprzez emisję obligacji.

2010-06
Grupa Kapitałowa Getin Holding SA ogłosiła wezwanie na sprzedaż akcji M.W. Trade.

2010-07-30
Zakończenie wezwania na sprzedaż akcji  zaskutkowało przejęciem kontroli nad Spółką.
W rozumieniu art. 4§ 1 pkt 4 lit. a KSH Grupa Getin Holding stała się podmiotem dominującym wobec Spółki M.W. Trade.
Ponadto dynamiczny rozwój działalności potwierdzony stabilnymi wynikami finansowymi spowodował istotny wzrost kursu akcji M.W. Trade.

2011-02
Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zawiadomiło o przekroczeniu 10% głosów na WZA.

2013-06
Beyondream Investmets Limited z siedzibą w Nikozji (podmiot zależny od Rafała Wasilewskiego - Prezesa Zarządu M.W. Trade SA) zawiadomiło o przekroczeniu 20% głosów na WZA. 

2014-09
Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK zawiadomił o przekroczeniu 5% głosów na WZA.  

Fair Play Solidna firma GPW