Akcjonariusze


Akcjonariat Spółki na podstawie ustawowych zawiadomień Akcjonariuszy**:Kapitał podstawowy M.W. Trade SA wynosi 255 253,90 zł i dzieli sie na 2 552 539 akcji, w tym:

- 2.552.539 akcji zwykłych na okaziciela serii A,

   o wartości nominalnej 0,1 zł każda.

* - podmiot zależny od Pana Rafała Wasilewskiego, Prezesa Zarządu
** - łączny stan posiadania przez Pana Marcina Billewicza bezpośrednio oraz za pośrednictwem spółki Certus Development Sp. z o.o.

Fair Play Solidna firma GPW Pozycjonowanie stron Wrocław - EACTIVE