Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

Spłata obligacji serii C2018 oraz D2018


W dniu 15 października 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii C2018 oraz D2018 w łącznej kwocie 11,3 mln PLN. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii E2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii E2018  (Obligacje) (WEO), 14 października 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii E2018 wyemitowane 4 września 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00229,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 6.848.000 zł,
 • termin wykupu: 31 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 23 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

> więcej

Przedterminowy wykup obligacji serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji (WEO) serii C2018, D2018, F2018 oraz G2018, 20 września 2019 roku podjął uchwały w sprawie przedterminowego wykupu całości w/w serii obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii C2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii C2018 wyemitowane 31 lipca 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00203,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii D2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii D2018 wyemitowane 20 sierpnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00211,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 1.276.000 zł,
 • termin Wykupu: 15 października 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 7 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii F2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii F2018 wyemitowane 5 listopada 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00237,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 3.496.000 zł,
 • termin Wykupu: 6 listopada 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 28 października 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

Parametry Obligacji i warunki Wykupu serii G2018:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii G2018 wyemitowane 18 grudnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00245,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 716 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 716.000 zł,
 • termin Wykupu: 19 grudnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 11 grudnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację, należne odsetki oraz dodatkowe świadczenie pieniężne (premia) na warunkach przewidzianych w pkt 8.3.01 WEO,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

 


> więcej

Spłata obligacji serii B2018


W dniu 20 sierpnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała przedterminowego całościowego wykupu obligacji serii B2018 w kwocie 20,0 mln PLN  (20 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 17 kwietnia 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Spłata obligacji serii E2016


W dniu 16 sierpnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii E2016 w kwocie 14,5 mln PLN  (14 500 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 16 sierpnia 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii B2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii B2018  (Obligacje) (WEO), 30 lipca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii B2018 wyemitowane 17 kwietnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00195,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 20 sierpnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 9 sierpnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.
 • O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2018.

> więcej

Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu


Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku Spółka otrzymała wpłatę w wysokości 81,9 mln zł od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu („Szpital”) tytułem spłaty wierzytelności wynikających z porozumień i umowy pożyczki zabezpieczonych cesją wierzytelności z kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia, postawionych w stan natychmiastowej wymagalności w dniu 29 maja 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 w dniu 29 maja br. Spółka oczekuje spłaty pozostałych wierzytelności, których saldo na dzień 29 lipca 2019 roku wynosi 42,4 mln zł, w terminie do dnia 31 października 2019 roku.


> więcej

Nowe zapytanie ofertowe w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki M.W. Trade SA.


M.W. Trade SA, w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego Spółki M.W. TRADE S.A. na lata 2019 i 2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, przekazuje nowe zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Spółki, przedmiotu zamówienia oraz warunków składania ofert oraz sposobu ich przygotowania, dostępne są zakładce Zapytania ofertowe.      


> więcej

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Santander Bank Polska SA


W dniu 29 kwietnia 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (zawartej 19 stycznia 2010 roku) z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przedłużający okres spłaty kredytu do 30.04.2020 r.


> więcej

Spłata obligacji serii B2016


W dniu 25 lutego 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii B2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 25 lutego 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.

 


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW