Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

Spłata obligacji serii E2016


W dniu 16 sierpnia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii E2016 w kwocie 14,5 mln PLN  (14 500 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 16 sierpnia 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Przedterminowy, całościowy wykup obligacji serii B2018


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 8.3 Warunków Emisji Obligacji serii B2018  (Obligacje) (WEO), 30 lipca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu całości Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii B2018 wyemitowane 17 kwietnia 2018 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00195,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 20.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 20 sierpnia 2019 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 9 sierpnia 2019 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie i na warunkach przewidzianych w pkt 8.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.
 • O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 12/2018.

> więcej

Istotna spłata wierzytelności przez Regionalny Szpital Specjalistyczny SP ZOZ w Grudziądzu


Zarząd M.W. Trade SA („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 29 lipca 2019 roku Spółka otrzymała wpłatę w wysokości 81,9 mln zł od Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Władysława Biegańskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Grudziądzu („Szpital”) tytułem spłaty wierzytelności wynikających z porozumień i umowy pożyczki zabezpieczonych cesją wierzytelności z kontraktu Szpitala z Narodowym Funduszem Zdrowia, postawionych w stan natychmiastowej wymagalności w dniu 29 maja 2019 roku, o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2019 w dniu 29 maja br. Spółka oczekuje spłaty pozostałych wierzytelności, których saldo na dzień 29 lipca 2019 roku wynosi 42,4 mln zł, w terminie do dnia 31 października 2019 roku.


> więcej

Nowe zapytanie ofertowe w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki M.W. Trade SA.


M.W. Trade SA, w związku z planowanym wyborem podmiotu uprawnionego na przeprowadzanie badań rocznych sprawozdań finansowych i rocznego pakietu konsolidacyjnego oraz przeglądów śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych i pakietów konsolidacyjnych za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca danego roku obrotowego Spółki M.W. TRADE S.A. na lata 2019 i 2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, przekazuje nowe zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu działalności Spółki, przedmiotu zamówienia oraz warunków składania ofert oraz sposobu ich przygotowania, dostępne są zakładce Zapytania ofertowe.      


> więcej

Aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z Santander Bank Polska SA


W dniu 29 kwietnia 2019 roku Spółka podpisała aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym (zawartej 19 stycznia 2010 roku) z Santander Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przedłużający okres spłaty kredytu do 30.04.2020 r.


> więcej

Spłata obligacji serii B2016


W dniu 25 lutego 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii B2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 25 lutego 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.

 


> więcej

Spłata obligacji serii A2016


W dniu 29 stycznia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii A2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 26 stycznia 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Częściowy przedterminowy wykup obligacji w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w celu ich umorzenia miał miejsce w dniu 26 października 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Emisja Obligacji serii G2018


W dniu 18 grudnia 2018 roku MW Trade SA dokonała emisji obligacji serii G2018 w kwocie 716 000 PLN (716 sztuk obligacji  w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę.


> więcej

Emisja Obligacji serii F2018


W dniu 5 listopada 2018 roku MW Trade SA dokonała emisji obligacji serii F2018 w kwocie 3 496 000 PLN (3 496 sztuk obligacji  w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu  emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA.  Obligacje będą  podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę.

 


> więcej

Przedterminowy,częściowy wykup obligacji serii A2016


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji serii A2016  (Obligacje) (WEO), 24 września 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

 • obligacje zwykłe na okaziciela serii A2016 wyemitowane 26 stycznia 2016 roku,
 • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00153,
 • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
 • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
 • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
 • termin Wykupu: 26 października 2018 roku,
 • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 18 października 2018 roku,
 • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie    i na warunkach przewidzianych w pkt 7.3 WEO,
 • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
 • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2016.


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW