Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Aktualności

Spłata obligacji serii B2016


W dniu 25 lutego 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii B2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 25 lutego 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 pkt 2. Ustawy o obligacjach.

 


> więcej

Spłata obligacji serii A2016


W dniu 29 stycznia 2019 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała wykupu obligacji serii A2016 w kwocie 10,0 mln PLN  (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda), wyemitowanych 26 stycznia 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Częściowy przedterminowy wykup obligacji w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w celu ich umorzenia miał miejsce w dniu 26 października 2018 roku. Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Odsetki wypłacane były co 3 miesiące. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o który mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Emisja Obligacji serii G2018


W dniu 18 grudnia 2018 roku MW Trade SA dokonała emisji obligacji serii G2018 w kwocie 716 000 PLN (716 sztuk obligacji  w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę.


> więcej

Emisja Obligacji serii F2018


W dniu 5 listopada 2018 roku MW Trade SA dokonała emisji obligacji serii F2018 w kwocie 3 496 000 PLN (3 496 sztuk obligacji  w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu  emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA.  Obligacje będą  podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę.

 


> więcej

Przedterminowy,częściowy wykup obligacji serii A2016


Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że w wykonaniu pkt 7.3 Warunków Emisji Obligacji serii A2016  (Obligacje) (WEO), 24 września 2018 roku podjął uchwałę w sprawie przedterminowego wykupu części Obligacji w celu ich umorzenia (Wykup).

Parametry Obligacji i warunki Wykupu:

  • obligacje zwykłe na okaziciela serii A2016 wyemitowane 26 stycznia 2016 roku,
  • kod ISIN Obligacji: PLMWTRD00153,
  • ilość Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000 szt.,
  • wartości nominalna 1 Obligacji: 1.000,00 zł,
  • łączna wartość nominalna Obligacji podlegających Wykupowi: 10.000.000 zł,
  • termin Wykupu: 26 października 2018 roku,
  • dzień ustalenia prawa do świadczeń z Obligacji: 18 października 2018 roku,
  • Spółka dokona Wykupu poprzez realizację opcji wcześniejszego wykupu na żądanie Emitenta w trybie    i na warunkach przewidzianych w pkt 7.3 WEO,
  • Emitent wypłaci Obligatariuszom wartość nominalną Obligacji w wysokości 1.000  zł za każdą wykupioną Obligację oraz należne odsetki,
  • Wykup zrealizowany zostanie za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. zgodnie z jego regulacjami.

O emisji Obligacji Spółka informowała w raporcie bieżącym 4/2016.


> więcej

Emisja obligacji serii E2018


W dniu 4 września 2018 roku Spółka M.W. Trade S.A. dokonała emisji obligacji serii E2018 w kwocie 6,8 mln PLN  (6 848 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 36 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Emisja obligacji serii D2018


W dniu 20 sierpnia 2018 roku M.W. Trade S.A. dokonała emisji obligacji serii D2018 w kwocie 1,3 mln PLN  (1 276 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Emisja obligacji serii C2018


W dniu 31 lipca 2018 roku M.W. Trade dokonał emisji obligacji serii C2018 w kwocie 10,0 mln PLN (10 000 sztuk obligacji w cenie 1 000 PLN każda) w ramach programu emisji obligacji realizowanego z Noble Securities SA. Obligacje będą podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. Wysokość oprocentowania jest zmienna i równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Wykup obligacji serii MWT062018


Szanowni Państwo,

26 czerwca 2018 roku Spółka dokonała wykupu obligacji serii MWT062018 o wartości nominalnej 23.000.000 zł.
O emisji obligacji informowaliśmy w raporcie bieżącym 35/2015.

Pozdrawiamy
Zespół M.W. Trade SA


> więcej

Wykup obligacji serii D2016


W dniu 11 czerwca 2018 roku M.W. Trade dokonał wykupu obligacji serii D2016, wyemitowanych 10 czerwca 2016 roku. Obligacje podlegały wykupowi w okresie 24 miesięcy od daty emisji. M.W. Trade terminowo wywiązał się z obowiązku wykupu papierów dłużnych, w kwocie 30,3 mln PLN (30 300 obligacji w cenie 1 000 PLN każda).
Obligacje zostały wyemitowane i wykupione po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, wysokość oprocentowania była zmienna i była równa stawce WIBOR3M powiększonej o stałą marżę. Emisja obligacji została przeprowadzona w drodze oferty prywatnej, w trybie o którym mowa w art. 33 ust. 2. Ustawy o obligacjach.


> więcej

Fair Play Solidna firma GPW