Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze wiadomości na temat bieżącej działalności M.W. Trade prosimy o podanie swojego adresu e-mail:
Jesteśmy Spółką z Grupy

Getin

Rada Nadzorcza

Krzysztof Florczak - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Krzysztof Florczak posiada bogate doświadczenie w obszarze zarządzania finansami oraz optymalizacji procesów, które zdobywał zarówno w krajowych, jak i zagranicznych podmiotach (w szczególności z terenu Europy Wschodniej). Studiował Rachunkowość w Queens College City University of New York w Stanach Zjednoczonych oraz ukończył szereg szkoleń, w tym z zarządzania projektami organizowane przez CSC; szkolenie E&Y dotyczące raportowania według standardów US GAAP oraz szkolenia z obszaru analizy bilansu, zarządzania ryzykiem, aktywami i pasywami organizowane przez Raiffeisen Zentralbank International.

Krzysztof Florczak w Getin Holding S.A. odpowiada za rozwój spółek na terenie Federacji Rosyjskiej oraz Białorusi, jednocześnie pełniąc funkcję CRO na poziomie holdingu. W marcu 2015 r. objął  stanowisko Przewodniczącego Rady Dyrektorów OOO Carcade z siedzibą w Kaliningradzie, natomiast w  lipcu 2013 r. objął stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Idea Banku z siedzibą w Mińsku. Wcześniej zajmował stanowiska m.in.:  Dyrektora Generalnego OOO Carcade, Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego Getin International S.A., Członka Zarządu i Dyrektora Finansowego Bioeton Kyritz GmbH, Dyrektora Generalnego Ukrainian Leasing Fund Ltd, Członka Zarządu GMAC Bank Polska S.A. oraz Dyrektora Finansowego Raiffeisen Bank Polska S.A.

Krzysztof Florczak zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

  • ZAO Idea Bank Białoruś z siedzibą w Mińsku (Przewodniczący)
  • Carcade sp. z o.o. w Kaliningradzie (Przewodniczący)
  • Getin International S.A. z siedzibą we Wrocławiu
  • Idea Bank z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Finance IFN S.A. z siedzibą w Bukareszcie
  • Idea Investment S.A. z siedzibą w Bukareszcie
  • M.W. Trade S.A. we Wrocławiu

--

Izabela Lubczyńska - Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej
Członek Komitetu Audytu

Izabela Lubczyńska jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów). W 2009 roku ukończyła Executive MBA program Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a w 2013 roku studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Od 2003 roku jest związana zawodowo z Getin Holding S.A., gdzie pełniła m.in. funkcję Menadżera Audytu Wewnętrznego oraz Dyrektora Zarządzającego Obszarem Audytu Wewnętrznego i Monitoringu Grupy Kapitałowej. Od 2014 roku Izabela Lubczyńska pełni funkcję Członka Zarządu Getin Holding S.A.

 Izabela Lubczyńska zasiada w Radach Nadzorczych następujących spółek:

-        Open Finance S.A. w Warszawie,

-        Idea Money S.A. w Warszawie,

-        Getin International S.A. we Wrocławiu,

-        Idea Bank S.A. w Warszawie,

-        Getin Leasing S.A. we Wrocławiu,

-        M.W. Trade S.A. we Wrocławiu,

-        Home Broker S.A. w Warszawie,

-        Idea Leasing S.A. we Wrocławiu.

--

Jakub Malski - Członek Rady Nadzorczej

Jakub Malski jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. W 1992 r. ukończył studia na Wydziale Prawa
i Administracji. W latach 1993-1996 odbył aplikację radcowską i w roku 1997 uzyskał tytuł radcy prawnego.
W latach 1992-1995 zatrudniony w sektorze bankowym, w 1995 r. sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Banku „Polbank" S.A. Od IX 1995 do 2004 r. wiceprezes zarządu w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. W latach 2004 - 2008 wiceprezes zarządu w Getin Bank S.A. (poprzednio GBG S.A.). W latach 2010 - 2012 sprawował funkcję wiceprezesa zarządu w Idea Bank S.A. W marcu 2016 powołany na stanowisko 

I wiceprezesa zarządu w LC CORP S.A., zatrudniony również w Getin Holding S.A.

Pełnione obecnie funkcje:

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Białoruś),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Bank (Ukraina),

-        Członek Rady Nadzorczej Idea Leasing&Fleet S.A.,

-        Członek Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

Jakub Malski pełni również funkcję członka rady nadzorczej oraz członka zarządu w spółkach zależnych od LC Corp S.A.

--

Andrzej Jasieniecki - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Przewodniczący Komitetu Audytu

Andrzej Jasieniecki jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: Inwestycje Kapitałowe i Strategie Finansowe Przedsiębiorstw) oraz WSPiZ im. Leona Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) w Warszawie, gdzie ukończył studia podyplomowe dla dyrektorów finansowych.
Andrzej Jasieniecki posiada szerokie doświadczenie związane z rynkami kapitałowymi (w tym m.in. z branżą venture capital).
W latach 2002 - 2009 związany był z MCI Management S.A.; zatrudniony kolejno na stanowiskach Analityka/Menedżera Inwestycyjnego, Dyrektora Inwestycyjnego oraz Starszego Dyrektora Inwestycyjnego, zaangażowany był w zarządzanie portfelowe i odpowiadał za nowe inwestycje; uczestniczył w licznych projektach IPO i restrukturyzacyjnych (także zasiadając w organach spółek portfelowych).
W latach 2009 - 2012 Andrzej Jasieniecki piastował funkcję Członka Rady Nadzorczej i Wiceprezesa Zarządu Euro-Tax.pl S.A. Jako jeden z założycieli i inwestorów, budował Grupę Kapitałową i współzarządzał strategią jej rozwoju.
W latach 2012 – 2014 Andrzej Jasieniecki zatrudniony był na stanowisku Project managera/Marketing managera przy uruchomieniu VERIF.PL (Grupa Kapitałowa KRUK S.A.); kierował pracami nad startem projektu, nadzorował m.in. przygotowanie założeń, analiz, budżetów i biznesplanów, pełnej dokumentacji projektowej, strategii marketingowej oraz polityki sprzedażowej.
Od 2014 roku Andrzej Jasieniecki jako Partner w IBD CONOR zaangażowany jest w pozyskiwanie, przygotowanie, prowadzenie projektów z zakresu kompleksowego doradztwa finansowego, biznesowego i transakcyjnego.
Andrzej Jasieniecki pełnił funkcje zarządcze (w tym Prokura) w następujących podmiotach: MCI Management S.A., S4E S.A., IPLAY.pl sp. z o.o., Digital Avenue S.A., Euro-Tax.pl sp. z o.o./Euro-Tax.pl S.A., BIGRISTA HOLDINGS LIMITED (Cypr)/AJ Ventures sp. z o.o. oraz zasiadał w radach nadzorczych spółek takich jak: S4E S.A., One-2-One S.A., Intymna.pl sp. z o.o., DomZdrowia.pl S.A., Comtica sp. z o.o., MobiTrust sp. z o.o., Belysio sp. z o.o., Calavados Investments II sp. z o.o., Streemo sp. z o.o., Euro-Tax.pl S.A., Trinity S.A.

Od 2016 roku Andrzej Jasieniecki jest członkiem Rady Nadzorczej M.W. Trade S.A.

--

Rafał Wasilewski - Członek Rady Nadzorczej

Rafał Wasilewski posiada wykształcenie wyższe. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego, na którym w roku 1999 ukończył administrację i zarządzanie.

W 2001 roku Rafał Wasilewski rozpoczął własną działalność gospodarczą związaną z rynkiem wierzytelności.

W latach 2004 - 2007 był  współzałożycielem i Prezesem Zarządu Biura Usług Finansowych M.W. Trade Sp. z o.o. we Wrocławiu, która następnie została przekształcona w M.W. Trade Spółkę Akcyjną i wprowadzona na parkiet główny Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Do 2017 roku Rafał Wasilewski nieprzerwanie piastował funkcję Prezesa Zarządu M.W. Trade SA. Do obowiązków Rafała Wasilewskiego na tym stanowisku należało: nadzorowanie pracy Członków Zarządu i Dyrektorów wyższego szczebla działów Spółki; przewodniczenie Komitetowi Inwestycyjnemu M.W. Trade SA decydującemu o wyborze i parametryzacji projektów inwestycyjnych realizowanych przez Spółkę; tworzenie oraz implementacja strategii Spółki; zarządzanie Działem Administracji, obszarami wsparcia informatycznego oraz Relacji Inwestorskich Spółki.

Od 2017 roku Rafał Wasilewski zasiada w Radzie Nadzorczej PiLab SA z siedzibą we Wrocławiu.

--

dr Mieczysław Groszek - Członek Rady Nadzorczej
Członek niezależny, Członek Komitetu Audytu

Doktor ekonomii (tytuł uzyskany w Szkole Głównej Handlowej). Autor wielu publikacji naukowych.
W ostatnich latach przewodniczący lub członek wielu rad nadzorczych, w tym instytucji finansowych: Bank Ochrony Środowiska, TUiR Warta, TFI Skarbiec, PTE Skarbiec, PTP KB. Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu, Wiceprzewodniczący Rady w Krajowej Izbie Rozliczeniowej – (Przewodniczący Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń). Przewodniczący Rady Fundacji Poszanowania Energii. W 1993 r. kierował zespołem przygotowującym ustawę o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków (tzw. Ustawa oddłużeniowa).
Członek  High  Level  Expert  Group  on  Sustainable  Finance - Grupy  Ekspertów Wysokiego Szczebla na rzecz zrównoważonego rozwoju – przy Komisji Europejskiej.
Biegle włada językami: niemieckim, rosyjskim i angielskim.

06.2017 – obecnie

Prezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

2010 - 04.2017

Wiceprezes Związku Banków Polskich, przedstawiciel Związku Banków Polskich w Komitecie Wykonawczym Europejskiej Federacji Bankowej  w  Brukseli,  gdzie w  latach  2015-2017 pełnił funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu i Wynagrodzeń

2002-2010

Prezes Zarządu BRE Leasing Sp. z o.o.

1999-2001

Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu      MHB Mitelleuropäische Handelsbank AG Deutsch-Polnische Bank we Frankfurcie nad Menem

1998-1999

Wiceprezes Zarządu BRE Banku SA (ds. zarządzania aktywami)

1992-1998

Główny Ekonomista, Członek Zarządu, Wiceprezes i Prezes Zarządu Polskiego Banku Rozwoju SA

1973-1991

pracownik  naukowy  na  stanowiskach  asystenta i adiunkta w Katedrze Ekonomii Szkoły Głównej Handlowej

---------

Dr Mieczysław Groszek i Andrzej Jasieniecki spełniają kryterium niezależności w rozumieniu zasady II.Z.4. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Fair Play Solidna firma GPW